ISTORIJA SVETSKOG ROTARACTA

Rotaract, program servisnih klubova Rotary Internacionala za mlade od 18 do 30 godina, je zvanično inaugurisan januara 1968. za vreme RI predsednika Luthera Hodgesa. 13. marta 1968, Rotaract klub Univerziteta Severna Karolina, sponzorisan od strane Rotary kluba North Charlotte iz Severne Karoline, SAD, bio je prvi Rotaract klub koji je primio svoj zvanični charter. Međutim, iako je ovaj klub bio prvi koji je priznat kao Rotaract klub, rotarijanci su sponzorisali slične organizacije mladih ljudi još od početka 1920-ih.

Možda je najveći podstrek za pokretanje Rotaract programa došao od strane Rotarijevih klubova za srednjoškolce – Interact klubova. Pokrenut 1962, Interact program je doživeo trenutan uspeh. Međutim, kako je članstvo bilo otvoreno samo za srednjoškolske đake, Interaktovci koji su maturirali i Rotarijanci su sada gledali kako da unaprede svoje odnose. Nekoliko predloga je bilo izneto pred RI-jev Bord direktora s predlogom da se članstvo u Interact klubovima produži još nekoliko godina posle mature. Umesto da podigne starosnu granicu za Interact klubove, Bord je odlučio da prouči mogućnost pokretanja novog programa servisnih klubova za mlade koji su na univerzitetskim studijama ili na početku karijere.

U toku 1966. oformljen je poseban odbor za stvaranje novog programa servisnih klubova za mlade. Nakon glasanja studenata na univerzitetu u Hustonu, Texas, SAD odbor je odlučio da bi “Rotaract” bilo najprikladnije ime programa – kombinacija dve reči, “Rotari” i “akcija”.

Odbor je takođe odlučio da bi i devojkama trebalo dozvoliti članstvo, podjednako kao i muškarcima.

Do 1981, Rotaract je postao toliko popularan, da su rotaraktovci iz Južne Afrike odlučili da održe prvu Interota konferenciju, međunarodni sastanak za sve rotaraktovce. Naredne sednice održavane su svake treće godine. Do danas, domaćini Interota konferencija bili su Rotaraktovci iz Južne Afrike, Australije, Engleske, Turske, Meksika, Brazila i Nemačke. Međunarodni Rotaract sastanci se takođe održavaju svake godine na Rotaract pred-konvencijskom sastanku, koji predhodi Godišnjoj rotari konvenciji. Prvi ovakav sastanak održan je u Seoulu, Koreja, 1989, gde je prisustvovalo više od 450 Rotaraktovaca.

Marta 1992, Bord RI ustanovio je Svetsku nedelju Rotarakta, koja se proslavlja jednom godišnje za vreme nedelje u kojoj pada 13. mart, u znak sećanja na čarterovanje prvog Rotaract kluba. Za vreme Svetske nedelje Rotarakta, rotaraktovci prisustvuju sastancima svojih sponzorskih Rotari klubova, pokreću zajedničke servisne projekte, i razgovaraju sa klubovima koji još uvek ne sponzorisu neki Rotaract klub o prednostima ovog programa.

Od 1968, Rotaraktovci su pokazali da mogu da budu inovativna i pozitivna sila za promenu unutar svojih zajednica. Neke od često preduzimanih sevisnih akcija obuhvataju projekte za poboljšanje životne sredine, posete starim i nemocnim licima, kampanje za donaciju krvi i organa, pomoć zemljama u razvoju. Danas, Rotaract nastavlja sa fenomenalnim rastom. Trenuno broji više od 7 600 Rotaract klubova, u više od 158 zemalja, sa procenjenim clanstvom od 176 000. Kako program i dalje raste, Rotaraktovci nesumnjivo pokazuju da su spremni na “Druženje kroz služenje”.