Šta je board kluba?

Bord kluba čine predsednik, sekretar, dolazeći predsednik, past predsednik, blagajnik i ceremonijal. Običaj je da ključne odluke klub donosi na predlog borda, pa se neretko bord sastaje 30 minuta pre početka redovnog sastanka svih članova. Funkciju u bordu član može obavljati  bez obzira na godine starosti ili godine staža u klubu, jedini uslov je status punopravnog člana. Ipak, običaj je da funkciju predsednika obavlja neko ko ima duži staž u klubu. Određene funkcije se mogu preklapati (npr. past predsednik sa funkcijom blagajnika itd).

 

Predsednik rukovodi radom kluba, saziva sastanke, izlaže tačke dnevnog reda, predstavlja klub pred seniorskim klubom i pred distriktom. Koordinira članove prilikom organizovanja akcija i kontaktira ostale kluboe u distriktu. Bira se na period od godinu dana, pri čemu se rotary godina ne preklapa sa kalendarskom, već predstavlja period 1. jul – 30. jun. Predsednici se biraju principom rotiranja, što znači da isti član ne može biti dva puta predsednik dok svi članovi kluba ne obavljaju po jednom tu funkciju. Predsednik se bira glasanjem, već se godinu dana unapred imenuje nakon konsultacija aktuelnog predsednika i aktuelnog dolazećeg predsednika. To znači da krajem maja svake godine aktuelni predsednik i dolazeći predsednik (koji će funkciju preuzeti 1. jula iste godine) biraju novog dolazećeg predsednika (koji će funkciju preuzeti 1. jula naredne godine). Određeni klubovi idu korak dalje pa biraju po 2 dolazeća predsednika unapred.

 

Dolazeći predsednik nema formalnu ulogu u organizaciji sastanka. Deo je borda jer se uvodi u mehanizam vođenja kluba i donošenja odluka. Preuzima vođenje kluba početkom jula.

 

Sekretar je zamenik predsednika. Menja ga u vođenju sastanaka, obraćanju drugim klubovima, javnim nastupima i pred seniorskim klubom i distriktom onda kada predsednik nije u mogućnosti da to učini sam. Neki klubovi biraju i potpredsednika kluba, ali se suštinski njegova uloga i uloga sekretara preklapaju.

 

Blagajnik prikuplja novac od članarina kluba i upravlja troškovima. Akcije koje podrazumevaju prikupljanje novca se izvode uz koordinaciju blagajnika.

 

Ceremonijal je član koji je zadužen za formalnu organizaciju kluba. Priprema i šalje članovima dnevni red, čita tačke, pravi prezentaciju ili izveštaj određene aktivnosti. Ovu funkciju obično obavljaju mlađi članovi kluba.