Šta je Rotary distrikt?

Rotary distrikt i organizacija borda

Rotary klubovi organizovani su na nivou internacionale u teritorijalne celine koje se nazivaju distrikti. Da bi se izbeglo političko pitanje, distrikti po pravilu ne odgovaraju nacionlnim granicama država. Nakon obnavljanja rotarijanstva u SR Jugoslaviji devedesetih godina prošlog veka, domaći klubovi pripali si Distriktu 2481, koji je pored SRJ obuhvatao i BJR Makedoniju i severnu Grčku. Današnji distrikt nosi oznaku 2483 i obuhvata Srbiju i Crnu Goru.

Na nivou seniorskih klubova distriktom rukovodi guverner koji se bira na period od godinu dana. Na nivou rotarakta distriktom rukovodi DRR (district rotaract representative) koji se takođe bira na period od godinu dana, po pravilu godinu dana unapred. U radu mu pomažu asistenti i blagajnik distrikta. DRR rukovodi godišnjom konferencijom i godišnjom skupštinom, koordinira distriktne akcije, pomaže klubovima u rešenju eventualnih problema, održava kontakt sa guvernerom.

Asistenti pomažu DRR-u u radu na regionalnom nivou. Postoji ukupno 4 asistenta za 4 regije distrikta: za sever (Vojvodinu), za Beograd, za jug i za Crnu goru. S obzirom da ne postoji regija „centar“, Kragujevac u ovom trenutku pripada regiji jug. Asistenti su zaduženi za kontakt sa klubovima iz svoje regije, obilaze ih i pomažu u rešenju eventualnih problema.

Blagajnik vodi finansije distrikta. Budžet se finansira uplatom članarina koju je dužan da izmiri svaki klub za svakog punopravnog člana po jednakoj stopi koja u ovom trenutku iznosi 10e po članu. Iz ovih sredstava finansira se putovanja DRR-a i drugih članova borda na akcije i svečanosti klubova, kao i deo troškova godišnje skupštine i godišnje konferencije.

Obe države članice distrikta imaju prava na funkciju CR (country representative) na međunarodnom planu. Reč je o osobi koja predstavlja državu na REM-u (rotaract Europe meeting). Kako je ideja rotarija služenje kroz druženje na međunaordnu saradnju se obraća dosta pažnje, pa se dva puta godišnje organizuje REM okupljanje, koje pored sastanaka i radionica ima dosta slobodnog prostora za upoznavanje i zbližavanje.